Řadič dat

 

BRIXIA PLAST Srl – Via Bonfadina n.35 25046 Cazzago San Martino (BS) Itálie

E-mailová adresa vlastníka: info@brixiaplast.it

BRIXIA EXP Srl Via Bonfadina n.35 25046 Cazzago San Martino (BS) Itálie

E-mailová adresa vlastníka: info@brixiaplast.it

 

Typy shromažďovaných údajů

Mezi Osobní údaje shromážděné touto aplikací, nezávisle nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: e-mail, jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, různé typy dat, soubory cookie a data použití.

Veškeré podrobnosti o každém typu shromážděných údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech této zásady ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím specifických informačních textů zobrazených před shromážděním údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo, v případě údajů o použití, automaticky shromažďovány během používání této aplikace. Všechna data požadovaná touto aplikací jsou povinná a v případě, že nebude poskytnuta, může být pro tuto aplikaci nemožné poskytovat službu. V případě, že tato aplikace označí některá data jako volitelná, mohou uživatelé volně předávat taková data, aniž by to mělo dopad na dostupnost služby nebo její provoz. Uživatelům, kteří mají pochybnosti o tom, které údaje jsou povinné, se doporučuje kontaktovat vlastníka. Účelem jakéhokoli použití cookies – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo majiteli služeb třetích stran používaných touto aplikací, pokud není uvedeno jinak, je poskytnutí služby požadované uživatelem kromě dodatečných účely popsané v tomto dokumentu a v zásadách cookies, jsou-li k dispozici.

Uživatel přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích stran zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a ručí za to, že má právo je sdělovat nebo šířit a zbavuje tak vlastníka jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.

Metoda a místo zpracování shromážděných údajů

Způsob ošetření

Řadič dat zpracovává osobní údaje uživatelů přijetím příslušných bezpečnostních opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení osobních údajů. 
Ošetření se provádí pomocí IT a / nebo telematických nástrojů, s organizačními metodami a logikou úzce související s uvedenými účely. Kromě majitele mohou mít v některých případech přístup k údajům kategorie agentů zapojených do organizace místa (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí subjekty (jako jsou poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři). Poskytovatel hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) také v případě potřeby jmenován Majitelem Zpracovatelů dat. Aktualizovaný seznam Správců lze vždy vyžádat od správce dat.

místo

Data jsou zpracovávána v provozních kancelářích správce dat a na jakémkoli jiném místě, kde jsou umístěny strany zapojené do zpracování. Další informace získáte od vlastníka.

doba

Data jsou zpracovávána po dobu nezbytně nutnou k provedení služby požadované uživatelem nebo vyžadovaná pro účely popsané v tomto dokumentu a uživatel může vždy požádat o přerušení zpracování nebo zrušení dat.

Účel zpracování shromážděných údajů

Údaje o uživateli jsou shromažďovány, aby umožnily majiteli poskytovat své služby, a také pro následující účely: kontaktování uživatele, interakce s platformami pro sběr dat a jinými třetími stranami a statistikou.

Druhy osobních údajů použitých pro každý účel jsou uvedeny v konkrétních částech tohoto dokumentu.

 

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a za použití následujících služeb:

Mailing list nebo newsletter (tato aplikace)

Registrací do e-mailového seznamu nebo informačního bulletinu je e-mailová adresa uživatele automaticky vložena do seznamu kontaktů, na které mohou být přenášeny e-mailové zprávy obsahující informace, včetně obchodních a propagačních informací, vztahujících se k této aplikaci. E-mailová adresa uživatele může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace v této aplikaci nebo po provedení nákupu.

Shromážděné osobní údaje: e-mail.

Kontaktní formulář (tato aplikace)

Vyplněním kontaktního formuláře svými daty uživatel souhlasí s jejich použitím k odpovědi na žádosti o informace, citace nebo jakýkoli jiný druh uvedený v záhlaví formuláře.

Shromážděné osobní údaje: příjmení, datum narození, e-mail, jméno, telefonní číslo a různé typy údajů.

Služby obsažené v této části umožňují řadiči dat sledovat a analyzovat provozní data a používají se ke sledování chování uživatelů.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google používá osobní údaje shromážděné za účelem sledování a zkoumání používání této aplikace, sestavování přehledů a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google. 
Google by mohl použít osobní údaje k kontextualizaci a personalizaci reklam své reklamní sítě.

Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo léčby: USA

Widget MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Tento typ služby umožňuje uživatelům interagovat s platformami pro sběr dat nebo jinými službami přímo ze stránek této aplikace za účelem ukládání a opětovného použití dat. 
V případě, že je některá z těchto služeb nainstalována, je možné, že i když uživatelé službu nevyužívají, shromažďuje stejná data o užívání týkající se stránek, na nichž je tato služba nainstalována.

Widget MailChimp umožňuje interakci se správou e-mailových adres a poštou poskytovanou společností The Rocket Science Group LLC.

Shromážděné osobní údaje: e-mail.

Místo léčby: USA

 

Další informace o léčbě

Obrana u soudu

Osobní údaje Uživatele mohou být Správcem dat použity u soudu nebo v přípravných fázích pro jeho možné zřízení za účelem ochrany před zneužitím při používání této Aplikace nebo souvisejících služeb Uživatelem. 
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že správce dat může být požádán o zveřejnění údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Specifické informace

Na žádost uživatele může tato aplikace kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů poskytnout uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémový protokol a údržba

Pro potřeby související s provozem a údržbou může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran, které používá, shromažďovat systémové protokoly, tj. Soubory, které zaznamenávají interakce a které mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další informace týkající se zpracování osobních údajů lze kdykoli požadovat od správce údajů pomocí kontaktních informací.

Výkon práv uživateli

Subjekty, na něž se osobní údaje vztahují, mají právo kdykoli získat od správce údajů potvrzení o existenci či jinak informace, znát její obsah a původ, ověřit jejich správnost nebo požádat o integraci , zrušení, aktualizaci, opravu, přeměnu v anonymní formu nebo blokování osobních údajů zpracovaných v rozporu se zákonem a v každém případě z legitimních důvodů proti jejich zacházení. Žádosti by měly být adresovány správci dat.

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Nesledovat“. 
Aby bylo možné zjistit, zda je využívají některé služby třetích stran, je Uživatel vyzván, aby se seznámil s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

Změny této zásady ochrany osobních údajů

Správce dat si vyhrazuje právo kdykoli provést změny této zásady ochrany osobních údajů tak, že na této stránce upozorní uživatele. Proto se prosím často obracejte na tuto stránku, přičemž jako referenční uveďte datum poslední změny uvedené ve spodní části. V případě nepřijetí změn provedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů je uživatel povinen přestat používat tuto aplikaci a může požádat správce údajů o odstranění svých osobních údajů. Není-li stanoveno jinak, předchozí zásady ochrany osobních údajů se budou nadále vztahovat na osobní údaje shromážděné do tohoto okamžiku.

Informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů

Za tuto politiku ochrany osobních údajů odpovídá správce dat, který vychází z formulářů připravených aplikací iubenda a uložených na jejích serverech.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli osobní údaje, identifikované nebo identifikovatelné, a to i nepřímo, odkazem na jakékoli jiné informace, včetně osobního identifikačního čísla, představují osobní údaje.

Data o použití

Jedná se o informace shromažďované automaticky touto aplikací (nebo aplikacemi třetích stran, které tato aplikace používá), včetně: IP adres nebo doménových názvů počítačů používaných uživatelem, který se připojuje k této aplikaci, adres v Zápis URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, metoda použitá k odeslání žádosti na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšný, chyba atd.) ) země původu, charakteristika prohlížeče a operačního systému používaného návštěvníkem, různé časové konotace návštěvy (například čas strávený na každé stránce) a podrobnosti o itineráři sledovaném v rámci aplikace, přičemž zejména odkaz na sledované stránky, na parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

uživatel

Jednotlivec, který tuto aplikaci používá, se musí shodovat s subjektem údajů nebo jím musí být autorizován a jehož osobní údaje jsou zpracovávány.

zájem

Fyzická nebo právnická osoba, na kterou se osobní údaje vztahují.

Zpracovatel dat (nebo odpovědný)

Fyzická, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo orgán jmenovaný správcem údajů za účelem zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními této zásady ochrany osobních údajů.

Správce dat (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo orgán, za který jsou odpovědné, rovněž společně s jiným vlastníkem, rozhodnutí týkající se účelů, způsobů zpracování osobních údajů a použitých nástrojů, včetně profilu bezpečnost ve vztahu k provozu a používání této aplikace. Správce dat, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, jehož prostřednictvím jsou shromažďována osobní data uživatelů.

sušenka

Malá část dat uložených v zařízení uživatele.

Právní odkazy

Podle umění. 13 nařízení GDPR (nařízení EU 2016/679), jsou v souladu se zásadou transparentnosti poskytovány následující informace, aby byl uživatel informován o vlastnostech a metodách zpracování údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze této aplikace.